Pályázatok

NKA

Szakmai beszámoló az Érd-százhalombattai kora vaskori halomsírmező komplex kutatásáról, 2015-2016 – NKA 3234/00280. számú támogatás

Az NKA szakmai kollégiuma által nyújtott támogatás: 900.000. HUF


A százhalombattai „Matrica” Múzeum a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézetének Archeometriai és Régészetmódszertani Tanszékével közösen végzett régészeti topográfiai célú légi felvételezési, geofizikai műszeres mérési, geológiai fúrási munkálatokat és hitelesítő célú tervásatásokat az Érd-százhalombattai kora vaskori halomsírmezőn a 2015-2016-os évek folyamán. Az 50 hektár kiterjedésű régészeti lelőhelynek jóformán a teljes területe folyamatos művelés alatt áll napjainkban: nagyobb részén szántóföldi mezőgazdasági művelés folyik, kisebb területeket foglalnak el a gyümölcsösök és a zártkertek. A művelés erősen roncsolja a kora vaskori halmok felső rétegeit, ezáltal azok egyre laposodnak, az egykori temetkezések a felszínre kerülnek és megsemmisülnek. 2001 óta készít rendszeresen légi felvételeket a területről Czajlik Zoltán (ELTE), amelyek felhasználásával Holl Balázs (Forster Központ) térinformatikai rendszert hozott létre, összevetve a felvételeket a kataszteri térképekkel, az 1847-es évi felméréssel, és az 1930-as évek óta készült légi felvételekkel. 2015-2016. folyamán is több alkalommal végzett légi felvételezést Czajlik Zoltán. 2015-2016 folyamán több időpontban a halomsírmező déli, százhalombattai zónájában, összesen 1 hektáros területen történt roncsolásmentes, magnetométeres geofizikai felmérés. A geofizikai mérések eredményeit, illesztettük a térképekhez és légi felvételekhez. Az utóbbiakon bizonyos esetekben „sejlett” struktúrák a geofizikai mérések révén jól kirajzolódtak, s így számos kisebb körárok nyomát dokumentáltuk a korábban ismert halomsírok közötti térségekben. Geofizikai mérés segítségével határozhattuk meg az érdi területre eső, 49. számú halomsír, korábban nem ismert, mintegy 40 méter átmérőjű körárkát. Geológiai fúrásokkal nyertünk adatokat a halomsír rétegtani viszonyairól. A 49. halomsír régészeti ásatására 2015 és 2016 folyamán 3-4 hetes kampányokkal került sor.

Ásatási jelentés

2015. augusztus 31. és szeptember 18. között szondázó tervásatást végeztünk az ismert Érd-Százhalombattai koravaskori halomsírmezőn, az érdi 062/47. helyrajzi számú ingatlanon. Az ásatás helyszíne a Százhalombatta és Érd külterületén futó, a két települést összekötő földúttól (Battai út) nyugatra mintegy 300 méterre volt. Az ásatás célja a Czajlik Zoltán által légi fényképezéssel 2001-2012 között, majd Puszta Sándor által 2013-ban magnetométeres vizsgálatokkal regisztrált jelenség, a 49. számú halomsírt kerítő körárok és a 49. halomsír központi része rétegtani viszonyainak megismerése.

A jelenlegi művelési viszonyokhoz alkalmazkodva, a 49-es halom környezetének geofizikai felmérése eltérő időpontokban történt meg. A mágneses anomália-térképen jól kivehető a halmot körülvevő – két különböző parcella területére eső – árok, illetve a sírkamra négyzetes foltja. A 2015-ös ásatás célkitűzése az anomália-térkép ellenőrzése, az árok és a sírkamra egymáshoz viszonyított helyzetének, a halmot borító földtöltések szerkezetének részletes megismerése volt.

A 49-es halom geofizikai felmérése a 2015-ös ásatási felszín illesztésével. A világos, gyűrű a feltárás alapján ároknak, a középső sötét négyzet a sírkamrának feleltethető meg. (Puszta Sándor – Holl Balázs – Bödőcs András – Jáky András)

Topográfiai szempontból két érdekes megállapítást tehettünk; egyfelől jól látszottak a sírkamrára felhordott, nagyrészt valószínűleg a 2 – 2.5 m-es mélységű körárokból származó földrétegek, amelyek helyzete alapján a halom egykori magasságára (kb. 4.7 m) is következtethetünk, másrészt egyértelművé vált, hogy a halom és az árok között jelentős méretű, be nem épített terület volt. A Nagy Balázs által elvégzett geomorfológiai sekélyfúrások is megerősítették, hogy a megközelítőleg 40 m átmérőjű körárkon belül csak egy maximálisan 20 m átmérőjű területet foglalhatott el a halom maga.

A 2016. augusztus 29. és szeptember 27. között végzett feltárás során egy nagyjából 3.4 x 3.4 méteres nagyságú, négyzet-alakú, fa-szerkezetes sírkamra bontakozott ki, mintegy 7 méteres átmérőjű kőpakolással körbevéve. A legfeljebb 70 cm magas építményt külső oldalán 3-4 sorban, kötőanyag nélkül, nagyméretű, gyakran rövidebb oldalukra állított kövekkel, kőtömbökkel támasztották meg. A sírkamra nyugati oldalán a kőhalom egy rövid szakaszon hiányzik, ezen a részen lehetett az építmény belsejébe jutni. A bejárati zónához közel, nagyjából 2 x 2 méteres területen elégetett emberi maradványok, eredeti helyükről elmozdult nagy agyagedények töredékei és geometrikus festésű kerámia maradványai kerültek elő, többnyire golyócskákká olvadt, égett bronztárgyak kíséretében.

/Drón-felvétel a 49-es halom sírkamrájának kibontott állapotáról. Jól látszik az egykori sírépítményt körbevevő kő-konstrukció. (Rupnik László, 2016. szeptember 18.)/

A leletanyag alapján ez a halomsír is egykorú az eddig kutatott Érd – Százhalombatta-i temetkezésekkel, vagyis a HaC2/D1-időszakra, közelebbről a Kr. e. 7. század második felére/Kr. e. 6. sz. elejére keltezhető.

A sírkamra fakonstrukciójának, a kamra padlórétegeinek jobb megismerése érdekében Kovács Gabriella, a százhalombattai „Matrica” Múzeum kutatója végzett régészeti talaj-mikromorfológiai mintavételt.

A leletanyagot a százhalombattai „Matrica” Múzeumba szállítottuk be. A halomsír tudományos feldolgozása, az eredmények közzététele tanulmányok, esetleg kiállítás formájában, az eddigi munkákhoz hasonlóan, a résztvevő kutatók együttműködésében fog megvalósulni. Az ásatást T. Németh Gabriella és Czajlik Zoltán vezette, Rupnik László, Novinszki-Groma Katalin, Jáky András és Bödőcs András régészek mellett Soós Bence és Szarvas Katalin (MA), valamint Lőrinczy Márk, Gergácz Rebeka és Lajtár Enikő (BA) régészhallgatók, továbbá önkéntesként Lehoczki Zsuzsa történész és Szabó Szilvia múzeumi dolgozó vettek rajta részt.

A tudományos eredmények összefoglalása

A 2015-2016. évi feltárások során a 49. számú halomsír területén egy 7x7 m-es szelvényben és egy 21 méter hosszú kutatóárokban mintegy 91 négyzetméter nagyságú területet kutattunk meg. A pusztuló állapotú környezetéből kissé kiemelkedő, halomsír 2015-2016. évi ásatása során ezen a lelőhelyen első alkalommal sikerült körárokkal körbevett fagerendás-kőpakolásos sírkamrát - légi felvételek, geofizikai mérések és geológiai fúrások után - régészetileg kutatni és dokumentálni.

A rövid kutatási program legnagyobb jelentőségű eredményének a korábban nem ismert, nem regisztrált nagyszámú körárok megtalálása tekinthető. A körárkok topográfiai helyzetük, illetve a más hasonlókorú lelőhelyekről származó analógiák alapján az egykori halmokat keríthették. A geofizikai mérésekkel a még megfigyelhető halmok belső szerkezetére is nyerhettünk új információkat, így egyes halmok közepén a sírkamra maradványai is azonosíthatók voltak. A rendszeres terepjárások alapján az újonnan azonosított jelenségek nagy valószínűséggel kora vaskoriak, amit két esetben (2013-2014) ásatással is sikerült igazolnunk.

A folyamatban lévő komplex topográfiai kutatásról angol nyelvű közleményünk jelent meg régészeti szakfolyóiratban:


Zoltán Czajlik – Balázs Holl – Gabriella T. Németh – Sándor Puszta – Magdolna Vicze: New Results in the Topographic Research on the Early Iron Age Tumulus Cemetery at Érd-Százhalombatta (Kom. Pest /H.) Archäologisches Korrespondenzblatt 46.2016. 57-73.

2016 tavaszán a Magyar Nemzeti Múzeum rövid időszaki kiállításán magyar nyelvű szöveges poszter formájában is bemutattuk friss kutatási eredményeinket.

Az NKA által nyújtott támogatás hatékonyan segítette az európai hírű kora vaskori halomsírmező egészének és egyes részeinek közelebbi megismerését (NKA 3234/00280. számú támogatás).

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NKA 3234/00247. számú támogatás

Az NKA szakmai kollégiuma által nyújtott támogatás: 1.000.000 HUF

 

Az Érd-százhalombattai kora vaskori halomsírmező komplex kutatása 2013-2014


A százhalombattai „Matrica” Múzeum a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézetének Archeometriai és Régészetmódszertani Tanszékével közösen végzett régészeti topográfiai célú légi felvételezési, geofizikai műszeres mérési és hitelesítő célú tervásatásokat az Érd-százhalombattai kora vaskori halomsírmezőn a 2013-2014-es évek folyamán.Összegzés a feltárásokról:


A 2013. és 2014. évi feltárások során 4 szelvényben mintegy 175 négyzetméter nagyságú területet kutattunk meg. A korábban nem ismert, „1. számú körárok” kora vaskori jelenségnek bizonyult. Temetkezési helyként való használata nem volt egyértelműen igazolható. A 64. számú halomsír kerítő árkainak egyes szakaszát átvágva, feltárva, adatokat nyerhettünk a valamikori feltöltési rétegekre vonatkozóan is. A 64. számú halomsír középső területein nem sikerült temetkezési maradványokat azonosítani. Ugyanakkor a 64. halomsírtól keletre sírfolt nélküli, fémleletekkel és több edénnyel ellátott, bolygatott kora vaskori temetkezést találtunk.

Talaj mikromorfológiai mintákat vett Kovács Gabriella („Matrica” Múzeum) mindkét 2014. évi szelvényben, a körárkok metszetfalából. Földmintákat vettünk a 2013. és 2014. évi ásatások során is, egyes objektumokból, valamint a körárkok betöltésének alsó szintjéből is, több helyről.


A tudományos eredmények összefoglalása


A rövid kutatási program legnagyobb jelentőségű eredményének a korábban nem ismert, nem regisztrált nagyszámú körárok megtalálása tekinthető. A körárkok az egykori halmokat keríthették. A geofizikai mérésekkel a még megfigyelhető halmok belső szerkezetére is nyerhettünk új információkat, így egyes halmok közepén a sírkamra maradványai is azonosíthatók voltak. A rendszeres terepjárások alapján az újonnan azonosított jelenségek nagy valószínűséggel kora vaskoriak, amit két esetben ásatással is sikerült igazolnunk. A feltárások során a körárkok középponti zónájában temetkezésre utaló maradványokat nem tudtunk dokumentálni, ami feltehetően a terület nagyfokú eróziójával magyarázható. Ugyanakkor az árkok mellett, illetve az árok részben feltöltődött szakaszán több esetben is azonosítottuk hamvasztásos temetkezések maradványait.

A folyamatban lévő komplex topográfiai kutatásról rövid előadást tartottunk 2013. májusában a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat ülésén. 2015. februárjában Czajlik Zoltán angol nyelvű előadásban ismertette az elért topográfiai eredményeket a Budapesten megrendezett New Digital Technologies and Hungarian Innovations in Heritage Management – Archaeology, Historical Landscape and Built Heritage konferencián.

 

Az NKA által nyújtott 1.000.000.-, azaz Egymillió forintos támogatás hatékonyan segítette az európai hírű kora vaskori halomsírmező egészének és egyes részeinek közelebbi megismerését

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUMÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULT PROJEKTEK:

LEVEGŐ ÉS FÖLD CSODÁI - KIÁLLÍTÁS A RÉGÉSZETI PARKBAN

Támogatás összege: 335000 FtMÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
Támogatás összege: 250000 Ft

Koszorúzás és nyugdíjas vetélkedő


Szezonzáró családi nap 

TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

Projekt megnevezése:
Társadalmi Megújulás Operatív Program

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása

Kódszám:
TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

A pattintott kőkorszaktól a „Kattintott Fénykorszakig” – Több ezer éves város a Duna partján

Időtartam:
2011. július 1-jétől 2012. június 15-ig

Kedvezményezett:
„Matrica” Múzeum és Régészeti Park
2440 Százhalombatta, Gesztenyés út 1–3.

Támogatás összege:
6.940.492.-Ft

A projekt leírása:
A projekt élményszerű, az életkori sajátosságokat és a partnerek pedagógiai programját, igényeit figyelembe vevő, korábbi kínálatban is meglévő (témanap, projektnap és vetélkedő), illetve új fejlesztésként megvalósuló (szakkör) múzeumpedagógiai tevékenységeket valósít meg. Ehhez a „Matrica” Múzeum 6 nevelési–oktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodást, és 9 hónap alatt több mint 30 alkalommal közel 700 gyereket vár a programsorozaton. A projektben lehetővé válik fejlesztés keretében múzeumi oktatókörnyezet berendezése bútorokkal, szemléltető tablókkal, mágneses táblával; az állandó kiállításban interaktív pontok kialakítása tárgymásolatokkal és táblákkal; segédanyagok, feladatlapok nyomdai úton való létrehozása.ELINDULT A TÁMOP PROGRAMSOROZATA


2011. szeptember 16-án az Egy tárgy, egy történet szakkörrel kezdetét vette a „Matrica” Múzeum és Régészeti Park A pattintott kőkorszaktól a „Kattintott Fénykorszakig” című TÁMOP projektjének programsorozata.


Az egész projekt 2011. július 1-jétől 2012. június 15-ig tart szakkörökkel, projektnapokkal, vetélkedőkkel és a múzeumpedagógiai foglalkoztató terem kialakításával.

A „Matrica” Múzeummal együttműködésben a projekt résztvevője mind a négy százhalombattai általános iskola, a Pitypangos Óvoda és az ercsi Kossuth Lajos Általános Iskola.

Az Egy tárgy, egy történet szakkörön 12 alkalommal nyolc ötödik osztályos tanuló vesz részt az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumból. A és funkciójuk szempontjából, saját maguk készítsenek tárgymásolatokat lehetőség szerint korabeli alapanyagokból, technikákkal, eszközökkel. Ezáltal fejlődik a gyerekek művészeti képessége, esztétikai érzéke, kifejező képessége, kézügyessége, információszerző képessége, megfigyelése, alkotóképessége, kreativitása, alkotó gondolkodása, képi megjelenítése, formaérzéke, színhasználata, arányérzéke. A szakköri munka során kialakul és fejlődik a gyerekek önálló munkavégzése és a csoportmunkához szükséges együttműködő viselkedése. A több alkalommal való találkozás alakítja a szociális képességeket és alakítja a múzeumot értő és szerető közösséget. Első alkalommal Csak csont… volt a szakkör témája. A gyerekek feladatlappal megkeresték a különböző korszakok csont használati eszközeit, majd csonttégelyt készítettek csiszolással, fúrással, díszítéssel. A második szakkör a Kő kövön… címet viselte. A résztvevők a kiállítási tárgyak megfigyelése után kőpattintékkal kipróbálhattak néhány tevékenységet (fa hántolása, bőr vágása stb.), majd nyéllel kőeszközt készíthettek maguknak.

A 2011/2012-es tanév első félévében folytatódik a szakkör, elkezdődik a hatodikosok szakköre, projektnapokon vesznek részt az ovisok és az ercsi iskolások, és december 5-én 14 órakor helytörténeti vetélkedőn mérik össze tudásukat a helyi általános iskolák harmadikosai, negyedikesei.


2011. november 16-án sajtótájékoztatóval egybekötve kerül sor a foglalkoztató terem átadására.TÁMOP - ÚJDONSÁG A "MATRICA" MÚZEUMBAN

A „Matrica” Múzeum 2011 novemberében adta át múzeumpedagógiai termét. A berendezés TÁMOP pályázati támogatásból valósult meg. Kialakításában az az elv vezérelte a Múzeum szakembereit, hogy meleg hangulatú, „kuckózós gyerekszoba” jöjjön létre, amelyben a gyerekek otthonosan érzik magukat.


Tudósítás: Kérem tekintse meg!
TÁMOP - Helytörténeti vetélkedő

   
Helytörténeti vetélkedő március 20-án 14 órakor a „Matrica” Múzeumban

A „Matrica” Múzeum A pattintott kőkorszaktól a „Kattintott Fénykorszakig” című TÁMOP projektjének programsorozatában helytörténeti vetélkedőt szervez hetedikes és nyolcadikos diákoknak.

Kérem tekintse meg!
TÁMOP - UTOLSÓ HAJRÁ!

Mi van még hátra?
Májusban újraindult az ötödikes tárgykészítő szakkör. Az ercsi iskola és a százhalombattai óvoda májusban és júniusban ismét projektnapra érkezik majd a Régészeti Parkba. Az óvodások ismét a környezettel ismerkednek. A hetedikeseknek és gimnazistáknak szóló múzeumi projektnap. Őskori akadályverseny  júniusban. Június 15-én kerül megrendezésre a projektzáró esemény.

Kérem tekintse meg!

___________________________________________________________________________________

TÁMOP - prokektzáró rendezvény (2012. június 15.) 14 óra

Helyszín: "Matrica" Múzeum

A pattintott kőkorszaktól a „Kattintott Fénykorszakig” – Több ezer éves város a Duna partján

Időtartam: 2011. július 1-jétől 2012. június 15-ig


Projekt megnevezése: Társadalmi Megújulás Operatív Program
Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása

Kódszám: TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

A projekt zárórendezvényén öszzegzésre és értékelésre kerül a közel egy éves rendezvénysorozat. A „Matrica” Múzeum 6 nevelési–oktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodást, és 9 hónap alatt több mint 30 alkalommal közel 700 gyereket vár a programsorozaton. Az itt szerzett tapasztalatokat, tevékenységeket, foglalkozásokat mutatjuk be a résztvevőknek. A múzueumpedagógiai foglalkoztató átadása után az eltelt időszak gyakoralti hasznosításáról számolunk be.
MEGHÍVÓ

Meghívó (pdf verzió)

FOTÓK

2011. szeptember 28-án a Pitypangos Óvoda 20 óvodása vett részt a Régészeti Park környezeti nevelési programján!
2011. szeptember 30-án az ercsi Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai vettek rész a Mindennapra őskor! című projektnapon a Régészeti Parkban!
2011 szeptemberétől az Arany János Általános Iskola és Gimnázium 10 ötödik osztályos tanulója az Egy tárgy, egy történet című szakkörön vett részt 6 alkalommal a „Matrica” Múzeumban!
2011. október 26-án az Arany János Általános Iskola és Gimnázium tanulói római kori projektnapon ismerkedtek meg a település korabeli történelmével, a korszak leleteivel!
2011. november 26-án sajtótájékoztató keretében került sor a múzeumpedagógiai foglalkoztató terem átadására.

Azóta a terem az elmúlt időszakban több foglalkozásnak adott helyszínt!
2011 novemberében zajlott a helyi alsós általános iskolás tanulók helytörténeti vetélkedőjének első fordulója. December 5-én került sor a második forduló lebonyolítására, melyen 80 gyerek mérte össze tudását!
2012 tavaszán tovább folytatódtak a pályázati programok. Márciusban kétfordulós helytörténeti vetélkedő zajlott a százhalombattai általános iskolák felsőseinek!

Tavasszal rendezte meg a Múzeum az Arany János Általános Iskola és Gimnázium hatodikos tanulóinak a 12 alkalomból álló szakköri sorozatát!


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


BESZÁMOLÓA „Matrica” Múzeum a 2011/2012-es tanévben pályázati támogatással 658 óvodásnak, alsó és felső tagozatos általános iskolai és gimnáziumi tanulónak szervezett 38 alkalommal programot: 10 témanapot, 2 tizenkét alkalomból álló szakkört és 2 kétfordulós helytörténeti vetélkedőt. A projektben részt vett három százhalombattai általános iskola, egy általános iskola és gimnázium, egy óvoda és egy ercsi általános iskola. A programok a „Matrica” Múzeum és szabadtéri kiállítóhelye, a Régészeti Park kiállításaihoz, látnivalóihoz kapcsolódtak, történelmi, helytörténeti témákat dolgoztak fel. A Múzeum kiállításai, termei, a Park házrekonstrukciói és természetes környezete voltak a projekt megvalósulási helyszínei is (egy alkalommal ezeket egészítette ki a százhalombattai szerb templom).


A programok hossza a pályázati előírások mellett igazodott a tevékenységekhez szükséges időtartamhoz és a résztvevők életkorához.
Az óvodások a témanapokon a Régészeti Park növényzetével, az őskori növénytermesztéssel és állattenyésztéssel ismerkedtek játékos tárlatvezetésen, kézműves foglalkozásokon.


A helyi általános iskolások a témanapokon „őskori akadályverseny” keretében járták be a Régészeti Parkot, egy-egy állomáson feladatokat oldottak meg a látnivalókhoz kapcsolódóan és kézműves tevékenységeket végeztek, amelyeken őskori alapanyagokat és technikákat próbáltak ki, vagy magukkal vihető „őskori” tárgyakat készítettek. A három napon a pályázati támogatás tette lehetővé a résztvevők utazását menetrend szerinti járaton. 


A múzeumi témanapokon 20 tanuló a római kort dolgozta fel projektmódszerrel, 20 tanuló pedig a helyi kisebbségek történelmével, mai helyzetével ismerkedett. 20 középiskolás regionális, helyi kultúrát feldolgozó érettségi tételéhez kapott segítséget a szerbekről, ők nemcsak a Múzeumban foglalkoztak a témával, hanem a szerb templomot is meglátogatták a szerb pap kíséretében. 


Az ercsi általános iskolások kétszer is meglátogatták a Régészeti Parkot, a témanapokon a bronzkorral és a vaskorral ismerkedtek játékos idegenvezetéssel, kézműves foglalkozásokkal, korabeli étel kóstolójával. A pályázati támogatással érkeztek a gyerekek Ercsiből a Parkba ősszel és tavasszal külön busszal.


80 százhalombattai alsósnak és felsősnek rendezett a Múzeum kétfordulós helytörténeti vetélkedőt a projekt keretében. Az alsósoknak egy „levelet” kellett megfejteniük, majd előzetes feladatként térképet kellett készíteniük. Az első fordulóban a megfejtés alapján kellett feladatokat megoldaniuk. A második fordulóban játékos feladatokkal dolgozták fel a múzeumi állandó kiállítást.


A felsősök előzetes feladata múzeumalapítási kérvény készítése volt, majd ennek alapján a vetélkedő első fordulója múzeum tervezése volt. A második forduló feladatai a múzeumi tevékenységekre vonatkoztak.


Az ötödikesek 12 alkalomból álló szakkörön ismerkedtek az őskorral és korabeli kézműves technikákkal tárlatvezetéssel, tárgykészítéssel, feladatlap kitöltésével.


A hatodikosok szintén 12 alkalmas szakkörön készítettek társasjátékot kapcsolódva a Múzeumhoz és iskolájuk névadójához.


Az intézmény múzeumi oktatókörnyezetet alakított ki külön helyiségben 25 darab székkel, 6 darab asztallal, 5 darab kosaras polccal, 3 darab fonott ládával. Interaktív elemek kerültek ki a kiállításokba és a múzeumpedagógiai terembe, ezek a tárgymásolatok, nyomtatott rajzok, képek feliratok, satírozóminták, kirakók, feliratok segítik a gyerekeknek a látottak értelmezését.
Szintén a támogatás tette lehetővé a Múzeum és a Régészeti Park feladatlap-sorozatainak elkészítését is. Ezek a feladatlapok különböző korosztályoknak szólnak, eltérő mélységben dolgoznak fel más-más történelmi korszakot, kiállítási egységet. Az egyik sorozat a Keresgélő címet viseli. A sorozat 3 múzeumi lapja kronológiai sorrendben kapcsolódik egymáshoz, feldolgozva az állandó kiállítás anyagát és a település történelmét az őskortól a XX. század közepéig. A sorozat 3 „parkos” lapja pedig a Régészeti Park egy-egy egységével foglalkozik. A másik sorozat 6 lapjának feladatai a Múzeum kiállítására vonatkoznak, és óvodás, alsós, felsős és középiskolás korú gyerekeknek szólnak.TÁMOP 3.2.11/10/1/KMR 2010-0019
„Matrica” Múzeum és Régészeti Park
2440 Százhalombatta, Gesztenyés u. 1–3.
06-23-354-591
www.matricamuzeum.hu

Kérem tekintse meg! - http://www.matricamuzeum.hu/hirek/tamop-szakmai-beszamolo

Események
 
 
Keresés
A hónap műtárgya
Kettős sípot fújó zenész szobrocskája Százhalombattáról
Kettős sípot fújó zenész szobrocskája Százhalombattáról

Európa kora vaskori zenetörténetének fontos, különleges eleme a mintegy 8 cm magas kis bronzszobor.

Hírdetés
 
Adatvédelmi nyilatkozat ©2010 Matrica Múzeum, Minden jog fenntartva! | 
Matrica Múzeum